kontakt  | 
top left

Warunki ukończenia

  • uczestnictwo w zajęciach,
  • zaliczenie sprawdzianów wiadomości - egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów lub prac zaliczeniowych (szerzej na ten temat – patrz regulamin studiów),
  • przygotowanie pracy dyplomowej w przypadku MAE (lub raportu ze stażu w przypadku DU) - minimum 30 stron w oparciu o doświadczenia wyniesione z własnego miejsca pracy (lub ze stażu). Praca dyplomowa musi być przygotowana w języku francuskim. W przypadku studentów MAE – dodatkowo obrona pracy dyplomowej przed komisją francusko-polską.